[ vooraf ]
---
Van A naar Beroerd
---
Wakker worden
---
[ Braams blik ]
---
Henk Braam kijkt naar Nijmegen
---
[ Cartoon ]
---
shoppen bij de partijwinkel
---
[ verder ]
---
|Column|
Dik Hout

---
Nijmeegse Zaken
---
Kort en bondig
---
[ meest gelezen ]
---
Artikel:
‘Het Kraaienest’ viert dubbel feest
Editie: mei 2008

---
Artikel:
Merijn Hilte de eerste stadsdichter
Editie: mei 2005

---
Artikel:
Al dertig jaar een stem

Editie: februari 2012

---
Artikel:
De macht van G8
Editie: mei 2007

---
 
--== S P E C I A L ==--

Het Stadskrantlijsttrekkersdebat

 

 

Het eerste treffen tussen de lijsttrekkers van de grote partijen vond net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen plaats bij De Nijmeegse Stadskrant. Een debat zonder publiek maar met de redactie als schrijvende pers voor de verslaggeving.
Hier stond de inhoud voorop, niet het handig bespelen van een zaal om bijval te scoren waardoor het er welhaast heter aan toe leek te gaan dan gebruikelijk om de onderlinge scheidslijnen duidelijk te krijgen. Maar ook met veel humor onderling.
Elke lijsttrekker mocht één onderwerp centraal stellen en kort toelichten. Daarna volgde daarover onderlinge discussie.
Dit debat kent slechts één winnaar en dat is de lezer.


door Pim van Ginneken, Gabriëlla Hendriks, Erwin Labijt en Max van Wel
foto’s Jan Lintsen

 


 

PvdA – Werkgelegenheid

Werk is voor iedereen belangrijk. Als bron van inkomsten, voor sociale contacten, en daarnaast is het een manier om jezelf te ontplooien, stelt PvdA-lijsttrekker Kunst. „Uitgangspunt is ‘iedereen aan het werk’, ook voor mensen die gehandicapt zijn of wat minder in huis hebben.” Voor mensen die niet op eigen kracht aan een baan kunnen komen, moet de overheid bijspringen. Drie manieren ziet ze om meer werkgelegenheid in Nijmegen te scheppen. De eerste is dat bestaande bedrijven blijven en uitbreiden. De tweede is bedrijven die passen bij de stad hiernaartoe te halen. Na Health City, Silicon Valley en toerisme, kan dat komende jaren Solar zijn, duurzame energie. De derde manier is startende bedrijven te ondersteunen. Ze eindigt met dat de gemeente zich nog meer moet inzetten dat je hier werk houdt en naartoe haalt, zodat iedereen aan het werk kan zijn.

Het valt stil na het betoog van Kunst. Dit onderschrijft iedereen wel en behoeft eigenlijk geen discussie.

Jan van der Meer (GroenLinks) legt etend van zijn pizza de vraag voor hoe het komt dat Nijmegen de afgelopen jaren een grotere banengroei had dan Arnhem, ook al wordt er geklaagd over bereikbaarheid en lokale lasten. Volgens hem komt het doordat Nijmegen veel hogeropgeleiden kent: zo’n 51 procent

     

heeft een hbo- of universitaire opleiding. „Dat vormt de grondstof voor de kennisindustrie. Zo krijgen we bedrijven die zich hier willen vestigen.” Daarom is het belangrijk die hoogopgeleiden in Nijmegen te houden. „Goede woonomgeving, schone en veilige wijken, bruisend nachtleven en cultureel leven, groen in en om de stad, dat zijn allemaal vestigingsfactoren voor personen die op hun beurt een vestigingsfactor zijn voor bedrijven. En dat is juist iets waar we als stad iets aan kunnen doen, een soort indirect economisch beleid met heel veel effect.”

Kunst wijst aansluitend op het record van 100.000 banen in 2008, dat volgens haar komt doordat bedrijven uitbreiden, vooral ICT-bedrijven groeiden flink. Maar ze merkt op dat de Waalbrug vaak door bedrijven als een belemmering wordt genoemd om zich naar Nijmegen te verplaatsen.

„Ja”, zegt Jan van der Meer, „als we het allemaal blijven roepen, dan krijg je inderdaad dat beeld, dat ook wordt gevoed door de Kamer van Koophandel. Maar bij de atlas van Nederlandse gemeenten, die 50 Nederlandse gemeentes vergelijkt, scoort Nijmegen beter dan het landelijke gemiddelde, beter dan Arnhem.”

Maar dat Nijmegen voor bedrijven de hoogste lokale lasten heeft, is een feit, stellen de lijsttrekkers van de rechtse partijen buitelend over elkaar heen. Volgens Jan van der Meer speelt dat amper een rol voor bedrijven. „Van de totale socialelastendruk voor bedrijven zijn de lokale lasten tweeënhalf procent, dus zo veel maakt het voor bedrijven niet uit.”

Rob Jetten (D66) mengt zich in de discussie en benadrukt dat imago toch enorm belangrijk is. „Lokale lasten maken inderdaad maar een klein onderdeel uit van bedrijfslasten, maar in de beeldvorming is het belangrijker dan de algemene lasten”.

Hans van Hooft jr. vindt dat onzin en ontsteekt fel een lang betoog. „Als je kijkt wat de belangrijkste vestigingsfactoren zijn, dan is het altijd als eerste de arbeidsmarkt, dat een bedrijf aan fatsoenlijk personeel kan komen. En over dat imago is allemaal leuk gezegd, maar zolang Ronald Migo van de Kamer van Koophandel, die ook van het CDA is, almaar loopt te tetteren dat het hier schandalig duur is, terwijl dat een vestigingsfactor is die helemaal niet hoog staat, doet hij Nijmegen weinig goeds. Het aantal arbeidsplaatsen is hier de afgelopen tien jaar met 12 procent gegroeid, maar Arnhem, waar de lasten een stuk lager zijn, slechts met 8 procent. Lasten zijn geen vestigingsfactor en ook geen vertrekfactor.” Van der Meer: „Lasten en banengroei, dat houdt geen verband met elkaar.”

(PvG / MvW)

 


VVD – Veiligheid

Een aantrekkelijk leefklimaat krijg je pas als de stad veilig is en daar schort het aan, meent Hayke Veldman. „We zien meer woninginbraken, meer onveiligheid op straat, en onlangs in het nieuws jongeren die hulpverleners bedreigen. Wij willen dit keihard aanpakken met alle methodes die er zijn: cameratoezicht, mosquito’s en wijkagenten die stevig optreden.” Ook de ouders wil hij daarbij betrekken. „Als er opvoedingsproblemen zijn, moeten ze een opvoedcursus volgen of ondersteuning krijgen, zodat ze hun eigen kinderen aanspreken op hun gedrag.” Veldman stelt dat veiligheid voor alles gaat. „Als de stad niet veilig is, kun je nog zoveel investeren op andere terreinen, maar dan gaat het niet goed.”

„Het klinkt alsof veiligheid maakbaar is”, schampert Hannie Kunst (PvdA), verwijzend naar het linkse idee van een maakbare samenleving, „daar geloof ik helemaal níets van op die harde manier.” Veldman ontkent die achterliggende gedachte en licht toe dat hij alleen aangeeft dat je maximaal moet inzetten op een veilige stad. Kunst deelt de ambitie, „maar met alleen harde maatregelen kom je er niet. Je moet veel meer doen om te voorkomen dat kinderen zover kómen.” Chantal Teunissen (CDA) oordeelt dat het voor een deel daarvoor te laat is: „Er zitten rotte appels tussen die achthonderd euro per maand aan hun ouders geven en op weet ik
     

wat voor manier aan hun geld komen. Die krijg je niet met pappen en nathouden op het juiste spoor.” Veldman is het met haar eens: „De jonge jeugd krijg je met preventie nog op het goede pad. Maar bij oudere jeugd, van 15 tot 20 jaar en ouder moet je raddraaiers keihard aanpakken.”

Hans van Hooft jr. (SP) komt in opstand tegen Veldman. „Je zegt dat de onveiligheid toeneemt, maar dat is gewoon niet waar. Acht jaar geleden voelde een op de drie mensen zich onveilig in zijn buurt, nu is dat een op de vijf.” Een spectaculaire vooruitgang volgens Van Hooft, al vindt hij dat nog steeds niet goed genoeg. „De politie was een halfjaar bezig om uit te zoeken wie de raddraaiers in de Meijhorst zijn doordat ze de wijk niet goed genoeg kennen.” Volgens Jan van der Meer (GroenLinks) komt dit doordat het een wit korps is, dat weinig kennis heeft van de Marokkaanse gemeenschap.

Teunissen oppert ontspoorde jongeren te isoleren door ze naar opvoedcentra te sturen om te voorkomen dat hun gedrag voor anderen een slecht voorbeeld is. Veldman ziet daar wel wat in en verwijst naar kleinschalige projecten waarbij tien tot twaalf jongeren heropgevoed worden.

Kunst legt bezorgd de vraag voor wat te doen met de jongeren als ze na de straf weer terugkeren in de maatschappij: „Het probleem is dat de thuissituatie niet verandert. Binnen een week zijn ze weer terug bij af.” Rob Jetten (D66) gelooft daarom niet in heropvoedingskampen en ziet meer in het voorbeeld van Rotterdam: „Daar ging de politie de lastpakken treiteren. Dan maak je ze het leven zuur. Totdat ze zelf inzien dat het zo niet langer kan en dan bied je ze een alternatief aan. Dan gaat het om huisvesting, scholing, werk en de hele gezinssituatie daaromheen.”

(GH)  


GroenLinks – Duurzame stad

Nu het de wereld niet is gelukt om in Kopenhagen tot afspraken te komen voor een duurzame aarde, komt het op steden aan daar iets te aan doen, is het uitgangspunt van Jan van der Meer. Nijmegen is voor 1/10.000ste verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van de wereld en de gemeenteraad heeft gelukkig het plan gemaakt dat onze stad in 2032 klimaatneutraal is. Daar is een begin mee gemaakt, maar is nog niet voldoende. Hij legt de andere lijsttrekkers voor of ze bereid zijn meer middelen vrij te maken. Drie maatregelen noemt hij. De eerste is subsidies om woningen met een slecht energielabel te verbeteren. Dit schept jarenlang werkgelegenheid. Het tweede is het ‘vergroenen’ van de onroerendzaakbelasting, waarbij mensen geen hogere ozb hoeven te betalen vanwege het isoleren van hun woning. Ten slotte moet het autoverkeer worden teruggedrongen want dat veroorzaakt een kwart van de CO2-uitstoot. Van der Meer legt dit voor als uitdaging. „Als ik jullie programma’s lees, bespeur ik weinig gevoel voor het thema klimaat, maar wel staat er van alles in over het ondernemersklimaat.”

Chantal Teunissen (CDA) ziet de eerste twee ideeën wel zitten. De auto kan volgens haar alleen worden teruggedrongen door openbaar vervoer en fietspaden heel aantrekkelijk te maken.

     
Terugdringen van het autoverkeer is volgens Hayke Veldman (VVD) een achterhaalde discussie, want dat groeit gewoon de komende jaren, al was het alleen maar omdat auto’s steeds schoner worden. „Schoner is nog niet duurzaam”, merkt Van der Meer op. De andere twee maatregelen ziet Veldman wel zitten, „want dat zijn regelingen waarmee je mensen verleidt, geen ‘moeten’ met opgelegde verplichtingen maar keuzevrijheid.” Alleen wil hij daarbij dan ook de rioolheffing berekenen over het waterverbruik, zodat de vervuiler betaalt. Van der Meer antwoordt later dat dit in andere gemeenten „geen zak uitmaakt voor besparingen, want we zitten in Nederland al op het hygiëneniveau, lager kan niet.”

Rob Jetten (D66) gaat met wat slagen om de arm een heel eind mee, en stelt voor mensen te stimuleren een elektrische auto te kiezen. „Ja, en waar moet die elektriciteit vandaan komen?”, werpt Van der Meer op als bezwaar, „we hebben al moeite om de elektriciteit voor woningen en bedrijven duurzaam te produceren.”

Hannie Kunst (PvdA) ziet dat mensen vaak nog veel energie verspillen en gooit een balletje op hoe dat te verminderen. „Misschien moeten we energie duurder maken, of voorwaarden stellen voor minder energieverbruik bij isolatiesubsidies”. Van der Meer borduurt hierop voort met de suggestie subsidie te koppelen aan de eis om groene stroom af te nemen.

Hans van Hooft jr. ziet het allemaal heel anders. „Waarom subsidies? Als slechte woningen worden geïsoleerd, verdienen mensen dat vanzelf terug met lagere energielasten, ook bij huurwoningen”. Van der Meer voert als bezwaar aan dat dit alleen opgaat voor heel slecht geïsoleerde woningen. „Zo kom ik niet tot die klimaatneutrale stad die jullie mij opdragen, jullie moeten beseffen wat voor grote opdracht dit is!”, roept hij schertsend, waarop iedereen moet lachen.

Van Hooft mist nog aandacht voor zonne-energie en wijst op een fantastische uitvinding hier op de universiteit. Iedereen op de lachspieren werkend droomt hij hardop: „Wij moeten als gemeente investeren in dat soort productie, zodat Nijmegen zonnecollectorexporteur wordt waar wij aandelen in hebben!”

(EL)


 

SP – Wijken

Acht jaar geleden bij het aantreden van het linkse college was het de SP die aandacht vroeg voor de wijken. „Dat is een succes”, stelt Hans van Hooft jr., „er is een enorme inhaalslag gemaakt. Mensen voelen zich veiliger, groen is beter verzorgd en de verloedering is aangepakt.” Ronduit fout vindt hij het als er nu bezuinigd wordt op de bibliotheken. „Nijmeegse bibliotheken tellen vijftig procent meer bezoekers dan die in vergelijkbare steden. Dat komt door de wijkfilialen. Die zijn goed voor de helft van het bibliotheekbezoek, en zelfs tweederde van de uitleningen loopt via wijkfilialen.” De kosten om de filialen Hengstdal, Hatert, Oud-West, en Brakkenstein open te houden, komen op 140.000 euro, houdt Van Hooft voor. „Dat is nog geen drie procent op een totale begroting van vijf miljoen, dus met weinig extra geld kun je volwaardige wijkfilialen houden, waarom dan opdoeken?”

Met gevoel voor politiek vraagt Chantal Teunissen (CDA) benieuwd te zijn wat de wethouder hiervan vindt, kijkend naar PvdA-lijsttrekker Hannie Kunst die tevens wethouder cultuur is.
     
Kunst geeft toe dat de Nijmeegse bibliotheken het beter doen dan landelijk, alleen niet met zulke cijfers als die Van Hooft aanvoert. Jammer toch dat de discussie steeds verwordt tot het aantal vestigingen, vindt Kunst. Volgens haar moet de vraag zijn hoe we het voor elkaar krijgen dat zo veel mogelijk mensen boeken lenen. En dan vooral kinderen. Omdat die niet gemakkelijk door de stad reizen, oppert zij in scholen boeken van een bibliotheek onder te brengen. Over blijven er dan drie of vier grote bibliotheken van het niveau in Zwanenveld en de Mariënburg. „Ik denk dat je zo meer mensen bereikt, voor minder geld”.

Rob Jetten (D66) plaatst kanttekeningen bij het succes van de filialen. Hij wijst op vergelijkbare steden als Arnhem, Apeldoorn en Tilburg. „Daar zijn minder filialen, maar meer leden, meer uitleen, meer bezoekers. Dus het kán wel met minder filialen.”Zijn ideaalbeeld ligt geheel in de lijn van Kunst, met enkele volwaardige bibliotheken die samenwerken met andere organisaties als scholen, ROC, HAN en verzorgingstehuizen. „Op die manier steek je geen geld in stenen voor wijkfilialen, maar in boeken”, valt Hayke Veldman (VVD) hem bij. Onzin, reageert Van Hooft, „de meeste kosten bij filialen zitten niet in stenen, maar in het personeel. Daarnaast zijn de kosten voor de wijkfilialen slechts eenderde van het totale budget, terwijl ze tweederde van het aantal uitleningen verzorgen en dus zeer succesvol.”

Jan van der Meer (GroenLinks) informeert naar de omvang van de cultuurbegroting. „Zeventien miljoen, waarvan vijfenhalf miljoen voor de bibliotheken”, antwoordt Kunst. „Ja, en voor 35.000 euro meer heb je het verschil tussen een paar boekenplanken op scholen, of een goede wijkbibliotheek waar zowel jong als oud terechtkan”, herhaalt Van Hooft vol vuur. „En vergis je ook niet in de sociale functie daarvan, bijvoorbeeld om samen met oma ernaartoe te kunnen lopen!” Hij gooit de knuppel in het hoenderhok door zelfs te pleiten voor méér wijkfilialen, vooral in Meijhorst. En hoe ga je dat betalen?!, roepen de anderen in koor. „Minder ambtenaren!”, is zijn antwoord en hij rekent voor: „We hebben hier tweeduizend ambtenaren, met tien ambtenaren minder hebben we een miljoen verdiend. Kortom, het is héél eenvoudig te regelen. En néé, néé, dat is geen verkiezingsretoriek, dat is een feit!”, roept hij met zijn luide stem boven het ontstane tumult uit.

(EL)


 

D66 – Cultuur

Cultuur is van groot belang wil je als stad aantrekkelijk zijn, stelt Rob Jetten. Mensen blijven liever in Nijmegen wonen omdat de stad bruist. Jetten pleit ervoor de begroting van cultuur op de huidige 17 miljoen te houden. „Want als we gaan snijden in cultuur, snijden we onszelf in de vingers. Binnen die begroting moet geld efficiënter worden besteed, zodat er meer mogelijk wordt want het programma-aanbod is tegenwoordig verbleekt.” Jetten herinnert eraan dat er vroeger vaak Duitstalige opera’s waren in De Vereeniging, waar veel Duitsers op afkwamen. „Wat is moet blijven, maar de politiek moet meer sturen op de programmering om de stad aantrekkelijker te maken met kleinkunst en andere zaken dan Joop van den Ende”.

„Dat ondersteunen wij”, knikt Chantal Teunissen (CDA) meteen, „wij roepen al heel lang dat kleinere gezelschappen en amateurgezelschappen de ruimte moeten hebben”. Maar over het aantrekken van Duitse bezoekers voor De Vereeniging plaatst ze vraagtekens. Ook Jan van der Meer (GroenLinks) ziet bezwaren: „Dan subsidieer je elke Duitser voor 25 euro per kaartje”. Voor Hayke Veldman (VVD) maakt het niet uit waar publiek vandaan komt „We hebben een hartstikke goede concertzaal en we benutten die niet.”

     
Van der Meer is onvermurwbaar. „We hebben ooit de keuze gemaakt voor film, pop, cultuurhistorie en sinds enkele jaren literatuur. De schouwburg en De Vereeniging komen wat mij betreft onderaan. Als ergens moet worden bezuinigd, mag het niet ten koste gaan van die andere vier. En er moet meer geld naar cultuur vanwege de nieuwbouw van Doornroosje. Dat kost meer dan we voor ogen hadden.” „Dan moeten we dat dus niet doen”, betoogt Veldman wijzend op de tonnen die het meer aan exploitatie kost.

Van der Meer: „Dat moet wél! Het is een speerpunt van ons cultuurbeleid, voor de vele jongeren in de stad. Juist Doornroosje trekt veel allochtone jongeren, als enige grote culturele instelling in de stad. Binnen die 17 miljoen moet je keuzes maken, dan kun je niet alles overeind houden.”

Hannie Kunst (PvdA) mengt zich in de discussie met de vraag of de politiek wel moet sturen in de programmering. Teunissen oppert dat bij cultuursubsidies wordt gekeken naar wat het de stad oplevert aan bijvoorbeeld toerisme. Kunst onthult dat ze doende is aan de koopzondagen zondagmorgenconcerten te koppelen. „Dan lok je mensen naar een concert en daarna kunnen ze lunchen of winkelen in de stad.”

Daar wil Van der Meer als verkeerswethouder niet bij achterblijven: „Ik wil er ook wel eens over nadenken dat als je met cultuur meer publiek trekt, je dan een deel van de extra parkeeropbrengsten afroomt van het parkeerbedrijf voor cultuurvoorzieningen.” „Jij wijkt af van de huidige begrotingsdiscipline”, maant Kunst hem lachend om dit wilde plan.

Maar Hans van Hooft jr. (SP) kritiseert het idee van Teunissen. „Dan investeer je in kaskrakers en zit je weer helemaal op de toer van een middle-of-the-roadprogramma. En als jij amateurgezelschappen wilt laten optreden in De Vereeniging, dan kost je dat wel klauwen met geld.”

(PvG / MvW)


 

CDA – Topsport- en Innovatiepark

Een Boston aan de Waal moet Nijmegen worden, betoogt Chantal Teunissen. Die Amerikaanse stad is voor het CDA een voorbeeld hoe scholen, universiteiten en sportvoorzieningen met elkaar zijn verbonden. In Nijmegen kan dat volgens Teunissen met het TIP, het Topsport- en Innovatiepark. Teunissen: „De visie achter het TIP is het verknopen van gezondheidszorg, topsport, breedtesport en onderwijs en alles wat daarbij hoort. Dit geeft een economische boost aan de stad.”

„Waarom kies je voor Boston aan de Waal,” vraagt Hans van Hooft jr. (SP), „twintig procent van de mensen leeft er onder de armoedegrens en het aantal moorden per inwoner is tien keer zo hoog.” „Nee, alsof in Havana op Cuba iedereen het zo goed voor elkaar heeft,” bijt Teunissen van zich af. „We zetten een beeld neer en je gaat het belachelijk maken! Het TIP kan bijdragen aan een beter imago van Nijmegen, dat is waar het mij om gaat.” Hiermee is iedereen aan tafel het eens.

     
Rob Jetten (D66) vraagt of het TIP per se in de Goffert moet komen. Teunissen: „Het heeft geen zin om ergens topsport te bedrijven en je vervolgens twee kilometer moet lopen doordat daar de rest van het centrum zit.” De uitbreiding van het Goffertstadion en het TIP horen volgens Teunissen onlosmakelijk bij elkaar.

Volgens Jan van der Meer (GroenLinks) is de directe nabijheid van NEC niet strikt noodzakelijk. Het grootste bezwaar van de huidige plannen is de aantasting van het Goffertpark met bebouwing. Daarnaast vindt hij het een enorm financieel risico, vooral de uitbreiding van het stadion met een tweede ring. „NEC heeft nu al moeite om negen ton per jaar te betalen, met een tweede ring erbij wordt dat twee miljoen. En als NEC niet kan betalen, zit de gemeente met een stadion dat nergens anders voor is te gebruiken.” Volgens hem denkt NEC met het TIP in de Goffert subsidie te krijgen voor de tweede ring. „Want als je het TIP ergens anders doet, gaat de tweede ring niet door” Dan heeft het TIP volgens Teunissen geen zin, „het gaat om de verbinding.” Hayke Veldman (VVD) valt haar bij: „Het gaat eerst om de visie, daar staan wij achter. Vervolgens kijk je of het financieel verantwoord is. Het mag geen nieuw Triavium worden.”

Hannie Kunst (PvdA) vraagt Teunissen of het TIP mogelijk is in de Goffert zonder een tweede ring voor NEC. „Ja, absoluut”, is haar antwoord. Van der Meer onderbreekt Teunissen en stelt dat het TIP evenzogoed elders kan komen zoals de Jan Massinkhal. Nu is Teunissen echt gepikeerd. „Je ondersteunt de visie niet! Je wilt een heleboel dingen, maar je voert ze niet uit. Daarom noemen ze jou Jannetje, plannetje!”

Van der Meer sneert tot grote hilariteit terug: „En jou Chantalletje, niemendalletje!”

(GH)

 

 
D66 wint, PvdA levert fors in

Winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen wordt D66. Daarnaast boeken GroenLinks en de VVD een kleine winst. Grote verliezer wordt de PvdA, die een flinke klap krijgt. Verder gaat de SP er licht op achteruit.

Dat voorspellen de lijsttrekkers van de zes grote partijen die deelnamen aan het debat. Exclusief voor De Nijmeegse Stadskrant gaven zij op persoonlijke titel hun prognose voor 3 maart. Ondanks soms opportunistische overwegingen bij het invullen van de zetels voor hun eigen partij, biedt het totaalplaatje een goede indicatie in welke richting de verkiezingsuitslag uitpakt. Al bieden in het verleden behaalde resultaten natuurlijk geen garantie voor de toekomst.

De linkse partijen behouden wel hun meerderheid, is de algemene verwachting, op die van Teunissen na.

Wie de grootste partij wordt en daarmee het initiatief krijgt om het nieuwe stadsbestuur te formeren, daarover zijn de voorspellingen deze keer te verdeeld om iets uit te kunnen afleiden.

Vergeleken met de vorige verkiezingen is er een stoelendans om de zetels. Volgens Van der Meer verandert met 20 wissels meer dan de helft van alle zetels van partij, Van Hooft houdt het op 16, de anderen op 12 tot 14.

De kleine partijen profiteren daar niet van. De VSP blijft zo’n beetje gelijk of verdwijnt mogelijk uit de raad. Ter linkerzijde is de verwachting dat Stadspartij Nijmegen Nu er een zetel bij krijgt, terwijl Gewoon Nijmegen het deze keer niet redt.

De nieuwkomers maken geen schijn van kans, menen de lijstaanvoerders. Een uitzondering maakt de helft van hen voor de ChristenUnie. Voor deze partij spant het er dus om.

(MvW)

 

  Persoonlijke prognoses van de lijsttrekkers
- Uitslag 2006: Hannie Kunst (PvdA) Hans van Hooft jr. (SP) Jan van der Meer (GL) Chantal Teunissen (CDA) Hayke Veldman (VVD) Rob Jetten (D66)
PvdA 11 8 (–3) 6 (–5) 6 (–5) 6 (–5) 7 (–4) 8 (–3)
SP 7 6 (–1) 9 (+2) 6 (–1) 6 (–1) 6 (–1) 6 (–1)
GroenLinks 6 7 (+1) 8 (+2) 8 (+2) 7 (+1) 7 (+1) 7 (+1)
CDA 5 5 (~) 4 (–1) 4 (–1) 6 (+1) 5 (~) 5 (~)
VVD 4 5 (+1) 5 (+1) 6 (+2) 6 (+2) 5 (+1) 5 (+1)
D66 2 5 (+3) 4 (+2) 6 (+4) 4 (+2) 6 (+4) 5 (+3)
VSP 1 1 (~) 1 (~) 0 (–1) 1 (~) 1 (~) 0 (–1)
Stadspartij Nijmegen NU 1 2 (+1) 2 (+1) 2 (+1) 1 (~) 1 (~) 1 (~)
Gewoon Nijmegen 1 0 (–1) 0 (–1) 0 (–1) 1 (~) 1 (~) 1 (~)
Lijst Koekoek
Lijst Ramon Barends
DPS
NVU
ChristenUnie 1 (+1) 1 (+1) 1 (+1)
(Stadspartij Nijmegen) 1 – (–1) – (–1) – (–1) – (–1) – (–1) – (–1)
totaal aantal zetels 39            
zetelwissels   12 16 20 14 12 12

 

 
Over samen uit, samen thuis en therapie

Trekken GroenLinks en SP net als vier jaar geleden weer gebroederlijk op onder het motto ‘samen uit, samen thuis’ voor deelname aan het college, vraagt de Stadskrant op het eind van het debat.

Nee, zegt Jan van der Meer. Hiermee breekt hij met de eenduidigheid van vier jaar geleden. „Een college met GroenLinks zonder de SP vind ik moeilijk voor te stellen, maar het kan wel.”

Ja, zegt Hans van Hooft jr. „De SP gaat niet in een college zitten zonder GroenLinks. Zo weet je in elk geval dat een stem op de SP voor twee telt, want je krijgt GroenLinks erbij.”

Met welk GroenLinks krijg ik dan te maken, vraagt Rob Jetten van D66 aan Van der Meer: „Het GroenLinks van Femke Halsema waar ik jou plaats, of het GroenLinks van fractievoorzitter Noël Vergunst die volgens mij net zo goed lid kan zijn van de SP?” „Ja, daarom stem je bij ons dus op groen en links”, pareert Van der Meer, om vervolgens uit te halen: „Je maakt nú goede sier met Pechtold waar je winst mee haalt, maar je kunt absoluut niet bogen op énig resultaat in de afgelopen vier jaar, nada, nul komma nul! D66 had de leus ‘durven, denken, doen’, alleen zijn jullie het laatste vergeten!”

Samen met de SP een college vormen, zien de anderen duidelijk als problematisch. Van alle partijen aan tafel beschouwt Jetten zijn D66 het meest verwijderd van de SP. „Jullie zijn gewoon rechtser dan de VVD hier”, sneert Van der Meer. Hayke Veldman van de VVD voorziet dat er nog heel wat water door de Waal moet stromen zolang de SP vasthoudt aan het openhouden van de wijkbibliotheken en de bouw van vierduizend sociale huurwoningen. Voor het CDA geldt hetzelfde, licht Chantal Teunissen toe. Ze is heel blij met het bereikte sociale klimaat in Nijmegen, alleen zijn volgens haar coalities zonder de SP eenvoudiger te smeden.

De SP zoekt het op haar beurt ook niet bij deze partijen. Van Hooft: „Samen met GroenLinks en de PvdA hadden we de afgelopen acht jaar de meest succesvolle coalitie ooit. En ik vind het doodzonde dat de PvdA die heeft opgeblazen en die vervolgens de rug toekeert. Ik had er dolgraag mee willen doorgaan. En eigenlijk nog steeds, als de PvdA weer gewoon terugkomt op het sociale nest.”

Hannie Kunst zegt echter dat de PvdA alles openhoudt en geen eerste voorkeur heeft. De voorkeur van de SP om weer een links college te vormen, verandert dat niet. „Tussen de SP en de PvdA is wel wat gebeurd. Wil dat weer opgepakt worden, dan moeten we wel een tijdje in therapie.”

Dat vond mogelijk al direct plaats na het debat. Op Teunissen na doken de kopstukken aansluitend gezamenlijk de kroeg in. Daar werd het een latertje tot na middernacht.

(MvW)

 
Dood paard A73

„Ik had voor jullie nog dit kaartje meegenomen”, roept Jan van der Meer aan het eind van het debat. Het gaat over het doortrekken van de A73 naar de A15. Al jaren pleit de Kamer van Koophandel hiervoor. GroenLinks heeft dat in tegenstelling tot de andere partijen niet in het verkiezingsprogramma opgenomen.

Met de illustratie verduidelijkt hij waarom dat geen haalbare kaart meer is. Beuningen legt precies op de plek waar de A73 moet worden doorgetrokken een enorme recreatieplas aan die dieper wordt dan de Waal, zo wijst hij aan.

Het is een goedgekeurd bestemmingsplan, waartegen de Kamer van Koophandel geen bezwaar bij de Raad van State heeft ingediend, aldus Van der Meer. „Sindsdien noem ik ze ook de Slaapkamer van Koophandel.” Nadat iedereen over de grap is uitgelachen, besluit Van der Meer met: „Dit wordt dus onhaalbaar, onwenselijk, onnodig en onbetaalbaar. Eurlings schenkt nóóit een miljard euro voor een brug op vijf kilometer van de A50. Succes met de lobby, het komt er nóóit.”

(MvW)

     

 

Webmaster: Joris Teepe